O programie Wiedza Galeria olimpijczyk.TV Forum Partnerzy Kontakt
USP tenispolska
szukaj z Google

Kalendarz imprez

Najbliższe imprezy:

wszystkie wydarzenia wszystkie wydarzenia

Partnerzy i Patroni

 

Patronat Honorowy 

Patroni medialni

 

szukaj na stronie

Podstawa programowa z wychowania fizycznego z elementami edukacji zdrowotnej

Wszystkie materiały dotyczące reformy edukacyjnej można znaleźć na stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


I etap edukacyjny: klasy I-III


Treści nauczania - klasa I szkoły podstawowej


Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę I:

 

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;
2) potrafi:
a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,
c) wykonywać ćwiczenia równoważne;
3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przes­trzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;
5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin);
6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im. Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej


Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III:

 

1) w zakresie sprawności fizycznej:
a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
b) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:
a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;
3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:
a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,
c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sporto­wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z poraż­kami w miarę swoich możliwości;
4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicz­nych niezgodnie z przeznaczeniem,
d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
f) potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI


Wychowanie fizyczne.
Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w sali gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru kształcenia ma być przeznaczony na rozwi­janie sprawności fizycznej uczniów.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA
PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE


II etap edukacyjny: klasy IV-VI


Cele kształcenia - wymagania ogólne


Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia:

 

1) udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport;
2) stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej;
3) poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktyko­wanie zachowań prozdrowotnych.

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 

1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego.


Uczeń:
1) wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test Coopera;
2) wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczy­ciela interpretuje uzyskane wyniki;
3) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpre­tuje ich wyniki;
4) ocenia własną postawę ciała.

 

2. Trening zdrowotny.


Uczeń:
1) mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku;
2) wymienia zasady i metody hartowania organizmu;
3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
4) wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu;
5) wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył;
6) wykonuje prosty układ gimnastyczny.

 

3. Sporty całego życia i wypoczynek.


Uczeń:
1) organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w formie uproszczonej;
2) stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym;
3) omawia zasady aktywnego wypoczynku.

 

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.


Uczeń:
1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
2) korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych;
3) stosuje zasady samoasekuracji;
4) omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach;
5) omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem;
6) dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych.

 

5. Sport.


Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej;
2) uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując za­sady „czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporząd­kowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę;
3) wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania.

 

6. Taniec.


Uczeń:
1) wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki; wyjaśnia, jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece


ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI


Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera roz­wój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.
Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym w ramach następujących bloków tematycznych:

 

1) diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego;
2) trening zdrowotny;
3) sporty całego życia i wypoczynek;
4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista; i
5) sport;
6) taniec.

 

Szkoła, uwzględniając te wymagania, powinna rozwijać własną ofertę programową w odnie­sieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W realizacji zajęć należy odwoływać się do wiedzy dotyczącej biologii człowieka, zapobie­gania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyskanych w nauce innych przed­miotów.

 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szcze­gółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbęd­nych do:

 

1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po jej zakoń­czeniu;
2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;
3) dokonywania wyboru całożyciowych form aktywności fizycznej;
4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

 

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powinna także zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE


III etap edukacyjny: gimnazjum


Cele kształcenia - wymagania ogólne

 

Dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, w szczególności:

 

1) umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania;
2) gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji;
3) zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem;
4) umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 

1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.


Uczeń:
1) wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gib­kości;
2) ocenia poziom własnej aktywności fizycznej;
3) wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego;
4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

 

2. Trening zdrowotny.


Uczeń:
1) omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego;
2) wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
3) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka;
4) przeprowadza rozgrzewkę;
5) opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
6) opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczyn­kiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym;
7) planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny;
8) wybiera i pokonuje trasę crossu.

 

3. Sporty całego życia i wypoczynek.


Uczeń:
1) stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody;
2) ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;
3) wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej.

 

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.


Uczeń:
1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w cza­sie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;
2) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;
3) demonstruje ergonomiczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o różnej wielkości i różnym ciężarze;
4) wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania.

 

5. Sport.


Uczeń:
1) planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „każdy z każdym";
2) pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawo­dów sportowych;
3) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski;
4) ,stosuje zasady „czystej gry": niewykorzystywanie przewagi losowej, umiejęt­ność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

 

6. Taniec.


Uczeń opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca.

 

7. Edukacja zdrowotna.


Uczeń:
1) wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;
2) wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia;
3) identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świado­mość słabych stron, nad którymi należy pracować;
4) omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
5) omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w spo­sób konstruktywny;
6) omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzi­cami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;
7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne;
8) wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady;
9) omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywa­niem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE


IV etap edukacyjny: liceum - tylko zakres podstawowy


Cele kształcenia - wymagania ogólne


Przygotowanie do aktywności fizycznej przez całe życie oraz ochrona i doskonalenie zdrowia własnego oraz innych, w szczególności:

 

1) uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie;
2) stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu życia;
3) działanie jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu;
4) umiejętności sprzyjające zapobieganiu chorobom i doskonaleniu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe


1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.


Uczeń:

1) wskazuje mocne i słabe strony swojej sprawności fizycznej;
2) opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb;
3) omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej;
4) wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej.

 

2. Trening zdrowotny.


Uczeń:
1) ocenia reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności;
2) wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia;
3) wyjaśnia związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dob­rym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we wszystkich okresach życia;
4) wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne;
5) wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu, oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie;
6) wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szcze­gólności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz omawia sposoby zapobiegania im;
7) wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI).

 

3. Sporty całego życia i wypoczynek.


Uczeń stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej.

 

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.


Uczeń:
1) wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze;
2) wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego z nie­którymi sportami lub wysiłkami fizycznymi.

 

5. Sport.


Uczeń:
1) wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich a zdrowiem;
2) omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących;
3) wymienia i interpretuje przykłady konstruktywnego i destrukcyjnego zachowa­nia się kibiców sportowych.

 

6. Edukacja zdrowotna.


Uczeń:
1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społe­czeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości;
2) wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi;
3) omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne;
4) wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji;
5) wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytyw­nych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką;
6) omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem;
7) wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dlaczego należy poddawać się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia;
8) wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe prawa pacjenta;
9) omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicz­nie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS);
10) planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje na spo­soby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, domu lub w społeczności lokalnej;
11) omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia;
12) wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.

 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI


Dotyczą III i IV etapu edukacji.


Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, roz­wojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.
Wymagania szczegółowe odnoszą się do zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyj­nym, w ramach następujących bloków tematycznych:

 

1) diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego;

 

2) trening zdrowotny;

 

3) sporty całego życia i wypoczynek;

 

4) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista;

 

5) sport;

 

6) taniec (dotyczy tylko III etapu edukacyjnego);

 

7) edukacja zdrowotna.

 

Szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć poza­lekcyjnych i pozaszkolnych. W realizacji zajęć należy odwoływać się do wiedzy dotyczącej biologii człowieka, zapobiegania chorobom oraz umiejętności psychospołecznych, uzyska­nych na innych zajęciach, a zwłaszcza biologii, wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu do ży­cia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

 

Szkoła zapewnia warunki realizacji określonych w podstawie programowej wymagań szcze­gółowych, które należy traktować jako wskaźniki rozwoju dyspozycji osobowych niezbęd­nych do:

 

1) uczestniczenia w kulturze fizycznej w okresie nauki szkolnej, a także po jej zakoń­czeniu;

 

2) inicjowania i współorganizowania aktywności fizycznej;

 

3) dokonywania wyboru form aktywności fizycznej przez całe życie;

 

4) kształtowania prozdrowotnego stylu życia oraz dbałości o zdrowie.

 

Zajęcia wychowania fizycznego powinny być prowadzone w sali sportowej, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zastępczym bądź na boisku szkolnym. Szczególnie zalecane są zajęcia ruchowe na zewnątrz budynku szkolnego, w środowisku naturalnym. Szkoła powinna także zapewnić urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz rozwinięcia sprawności określonych w podstawie programowej.

 

Oprócz uczestnictwa w aktywności fizycznej, uczeń powinien w czasie zajęć również pełnić rolę inicjatora i organizatora ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych.

 

Każdy uczeń powinien co najmniej raz w roku samodzielnie poprowadzić rozgrzewkę według ustalonego toku i po konsultacjach z nauczycielem. Uczeń powinien nauczyć się dokonywania samooceny sprawności fizycznej. W czasie zajęć należy stwarzać atmosferę sprzyjającą rzetelności samooceny sprawności.

 

Zajęcia wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być dostosowane do potrzeb uczniów (po przeprowadzeniu diagnozy tych po­trzeb). Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć. Zajęcia powinny być wspierane przez realizację treści z za­kresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów, w tym zwłaszcza: biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii, etyki. Wymaga to koordynacji i współdziałania nauczycieli różnych przedmiotów oraz współpracy z pielę­gniarką albo higienistką szkolną. Niezbędne jest także skoordynowanie tych zajęć z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zacho­wań ryzykownych lub chorób, oferowanymi szkołom przez różne podmioty.

 

Warunkiem skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej jest:

 

1) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik ak­tywizujących oraz interaktywnych, w tym szczególnie metody projektu i portfolio;

 

2) współpraca z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć;

 

3) dokonywanie ewaluacji przebiegu zajęć (ewaluacji procesu), z udziałem uczniów i ich rodziców oraz wprowadzanie na tej podstawie modyfikacji ich treści i organizacji.